Rhythmussatz

Thomas, Katharina, Florian, David & Fabian (v.l.)